Kadry - Program Średnio zaawansowany

Program Średnio zaawansowany KADRY (ŚK)

1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej:
zasady numerowania i porządkowania akt osobowych
akta osobowe pracownika, a przepisy o ochronie danych osobowych
przechowywanie dokumentów pracowniczych (teczki osobowe, listy płac, ewidencje czasu pracy, wnioski urlopowe itp.)
badania wstępne dla tych samych stanowisk. Nowa zasada 30 dni.

Zajęcia w praktyce:
archiwizowanie kolejnych dokumentów
wystawianie skierowań na badania lekarskie

2. Sprawy pracownicze w trakcie zatrudnienia
zakres obowiązków dla pracownika
odpowiedni rodzaj umowy o pracę (wady i zalety poszczególnych rodzajów umów o pracę)
zasady formułowania poszczególnych elementy umów o pracę (miejsce pracy, rodzaj stanowiska, dodatkowe obowiązkowe postanowienia – dla pracowników niepełnoetatowych itp.)
zawarcie umowy o pracę – najważniejsze elementy umowy – przykłady konkretnych uregulowań i ich konsekwencje
umowa o pracę a umowa cywilnoprawna np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, samozatrudnienie, umowa na czas wykonania określonej pracy, telepraca
zmiana warunków umowy o pracę
porozumienie zmieniające – sposoby praktycznego zastosowania
wypowiedzenie warunków pracy i płacy, tzw. wypowiedzenie zmieniające
umowa o zakazie konkurencji

Zajęcia w praktyce:

praktyczne opracowanie zakresu obowiązków
przykładowa umowa cywilno-prawna (zlecenie, dzieło)
przykładowa umowa o zakazie konkurencji

3. Szczególne uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem. Zmiany w urlopach rodzicielskich
Urlopy rodzicielskie dla osób adoptujących dzieci
Obowiązkowy a dobrowolny urlop macierzyński
Zmniejszenie wymiaru etatu zamiast dodatkowego urlopu macierzyńskiego
Uprawnienia ojca dziecka w zakresie wykorzystania urlopu macierzyńskiego
Ochrona rodzica, który zamiast urlopu wychowawczego korzysta ze zmniejszenia wymiaru etatu
Zajęcia w praktyce:

Opracowanie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego
Opracowanie wniosku o obniżenie etatu

4.Urlopy pracowników:
Nabycie prawa do urlopu w pierwszym roku kalendarzowym zatrudnienia
Okresy wliczane do okresu pracy warunkujące nabycie prawa do urlopu
Wymiar etatu, a wymiar urlopu wypoczynkowego
Zasady udzielania urlopu proporcjonalnego
Podwyższenie wymiaru – urlop uzupełniający
Zasady udzielania urlopu na żądanie
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Zasady wykorzystywania urlopów bezpłatnych
Zajęcia w praktyce:
wyliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
praktyczny sposób rozliczenia urlopów

5. Czas pracy:
Praca zmianowa w firmie
Zasady planowania i łamania zmian w firmie
Zasady „przesuwania” pracownika na inną zmianę bez naruszenia jego doby pracowniczej
Planowanie odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej
Optymalny okres rozliczeniowy dla „szczególnej” grupy pracowników
Planowanie czasu pracy na różne okresy rozliczeniowe
Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty
praca w godzinach nadliczbowych – sposób udzielania
Koszt nadgodzin – limit roczny
Średnio-tygodniowa norma czasu pracy
Zasady rekompensaty pracy w nadgodzinach czasem wolnym
Zajęcia w praktyce:

Praktyczne sposoby ewidencjonowania nadgodzin i rekompensaty czasem wolnym
Praca w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy), niedziele i święta i w porze nocnej
Zasady rekompensowania pracy w dni wolne od pracy
Zasady rekompensowania pracy w porze nocnej
Zasady pozostawania i rozliczania dyżuru
„Elastyczne ” systemy czasu pracy – omówienie
Indywidualny rozkład czasu pracy
System pracy weekendowej
Skrócony tydzień pracy
Zadaniowy system czasu pracy
Zajęcia w praktyce:

Konstruowanie harmonogramów czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy, dla różnych grup pracowników
Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie

6. Odpowiedzialność prawna pracowników w stosunkach pracy:
Odpowiedzialność porządkowa pracowników
Przesłanki odpowiedzialności porządkowej
Odpowiedzialność materialna pracowników
Odpowiedzialność za powierzone mienie
Zajęcia w praktyce:
Sporządzenie przykładowego pisma informującego o nałożeniu kary
Katalog kar

7. Omówienie zasad współpracy ze związkami zawodowymi:
Zasady tworzenia i funkcjonowania związków zawodowych
Prawa i obowiązki wynikające ze współpracy ze związkami zawodowymi
Zajęcia w praktyce:
Sporządzenie pisma informującego

8. Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron:
Niezbędne elementy prawidłowego uzasadnienia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
Formułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
Szczególne zasady rozwiązywania umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony oraz na czas wykonania określonej pracy
Sposoby obliczania terminu wypowiedzenia
Zasady prawidłowego doręczania pism wypowiadających umowę o pracę
Konstruowanie porozumienia rozwiązującego stosunek pracy
Uprawnienia pracowników szczególnie chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy
Zasady zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
Zajęcia w praktyce:

Sporządzenie przykładowego wypowiedzenia
Katalog przyczyn rozwiązania umowy o pracę

9. Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym):
Przyczyny rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika
Zasady rozwiązywania umów o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia – bez winy pracownika
Sporządzanie dokumentów dotyczących rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym
Zajęcia w praktyce:

Sporządzenie przykładowego wypowiedzenia
Katalog przyczyn rozwiązania umowy o pracę

10. Zwolnienia grupowe i indywidualne z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
Przyczyna rozstrzygająca o zwolnieniach z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
Zasady selekcji pracowników do zwolnień grupowych
Procedura zwolnień grupowych
Należne odprawy wynikające z przepisów
Zawarcie porozumienia lub regulaminu dot. zwolnień grupowych w firmie
Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika
Zasady zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

11. Świadectwo pracy
Wystawianie świadectw z uwzględnieniem nowych przepisów
Zasady obowiązujące w zakresie wystawiania przez pracodawcę opinii o pracownik
Zasady wystawiania i korygowania świadectwa pracy
Zasady prostowanie i zmian świadectwa pracy
Zasady wydawania duplikatu świadectwa
Terminy wystawiania i skutecznego doręczania świadectw pracy

Kurs stacjonarny
Biznes

Kadry - Program Średnio zaawansowany

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0

Data kursu: 14.07.2021
Warszawa (Mazowieckie)


550,00 PLN Kontakt

Podobne kursy

Szkolenia Kadry - program początkowyBiznes

Szkolenia Kadry - program początkowy

PROGRAM POCZĄTKOWY KADRY (PK) 1. Źródła prawa pracy. Główne pojęcia prawa pracy. Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej, nawiązanie stosunku pracy: Pracodawca, pracownik , zakład pracy, stosunek pracy,Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę, badania lekarskie, szkolenie BHP, kwestionariusz osobowy, PIT-2, oświadczeniaZawarcie umowy o pracę – termin za

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 490,00 PLN
Kurs efektywnego zarządzania czasemBiznes

Kurs efektywnego zarządzania czasem

CEL:ulepszenie własnego gospodarowania czasem i planowania zadań, właściwe wyznaczanie celów; lepsza świadomość pracy pod presją czasu Kurs zarządzania czasem a.      Analiza jaka jest Twoja samodyscyplina? b.      Podstawowe błędy w organizacji pracy własnej c.      Narzędzia do usystematyzowania pracy d.      Techniki samoorganizacji własnego stanowiska e.      E-wspomaganie organizacji i zarządzania pr

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 680,00 PLN
Kadry i płace - kurs, program ogólny Biznes

Kadry i płace - kurs, program ogólny

Program ogólny, łączony KADRY I PŁACE (OKP) BLOK KADROWY 1. Źródła prawa pracy. Główne pojęcia prawa pracy. Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej, nawiązanie stosunku pracy. Pracodawca, pracownik , zakład pracy, stosunek pracy, Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę, badania lekarskie, szkolenie BHP, kwestionariusz osobowy, PIT-2, oświadczenia

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 800,00 PLN
Amazon Profit AcademyBiznes

Amazon Profit Academy

Z kursu dowiesz się m.in., jak spełnić wszystkie wymagania Amazon co do rejestracji sklepu i jak korzystać z Amazon Seller Center. Przejdziesz proces wystawiania produktów na sprzedaż, poznasz strategie FBA i FBM oraz skuteczne praktyki marketingowe pozwalające zyskać przewagę konkurencyjną. Eksperci sporo miejsca poświęcili także bardzo ważnej kwestii podatku VAT i rozliczeń międzynarodowych.

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 1999,00 PLN