Kadry - Program Średnio zaawansowany

Program Średnio zaawansowany KADRY (ŚK)

1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej:
zasady numerowania i porządkowania akt osobowych
akta osobowe pracownika, a przepisy o ochronie danych osobowych
przechowywanie dokumentów pracowniczych (teczki osobowe, listy płac, ewidencje czasu pracy, wnioski urlopowe itp.)
badania wstępne dla tych samych stanowisk. Nowa zasada 30 dni.

Zajęcia w praktyce:
archiwizowanie kolejnych dokumentów
wystawianie skierowań na badania lekarskie

2. Sprawy pracownicze w trakcie zatrudnienia
zakres obowiązków dla pracownika
odpowiedni rodzaj umowy o pracę (wady i zalety poszczególnych rodzajów umów o pracę)
zasady formułowania poszczególnych elementy umów o pracę (miejsce pracy, rodzaj stanowiska, dodatkowe obowiązkowe postanowienia – dla pracowników niepełnoetatowych itp.)
zawarcie umowy o pracę – najważniejsze elementy umowy – przykłady konkretnych uregulowań i ich konsekwencje
umowa o pracę a umowa cywilnoprawna np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, samozatrudnienie, umowa na czas wykonania określonej pracy, telepraca
zmiana warunków umowy o pracę
porozumienie zmieniające – sposoby praktycznego zastosowania
wypowiedzenie warunków pracy i płacy, tzw. wypowiedzenie zmieniające
umowa o zakazie konkurencji

Zajęcia w praktyce:

praktyczne opracowanie zakresu obowiązków
przykładowa umowa cywilno-prawna (zlecenie, dzieło)
przykładowa umowa o zakazie konkurencji

3. Szczególne uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem. Zmiany w urlopach rodzicielskich
Urlopy rodzicielskie dla osób adoptujących dzieci
Obowiązkowy a dobrowolny urlop macierzyński
Zmniejszenie wymiaru etatu zamiast dodatkowego urlopu macierzyńskiego
Uprawnienia ojca dziecka w zakresie wykorzystania urlopu macierzyńskiego
Ochrona rodzica, który zamiast urlopu wychowawczego korzysta ze zmniejszenia wymiaru etatu
Zajęcia w praktyce:

Opracowanie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego
Opracowanie wniosku o obniżenie etatu

4.Urlopy pracowników:
Nabycie prawa do urlopu w pierwszym roku kalendarzowym zatrudnienia
Okresy wliczane do okresu pracy warunkujące nabycie prawa do urlopu
Wymiar etatu, a wymiar urlopu wypoczynkowego
Zasady udzielania urlopu proporcjonalnego
Podwyższenie wymiaru – urlop uzupełniający
Zasady udzielania urlopu na żądanie
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Zasady wykorzystywania urlopów bezpłatnych
Zajęcia w praktyce:
wyliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
praktyczny sposób rozliczenia urlopów

5. Czas pracy:
Praca zmianowa w firmie
Zasady planowania i łamania zmian w firmie
Zasady „przesuwania” pracownika na inną zmianę bez naruszenia jego doby pracowniczej
Planowanie odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej
Optymalny okres rozliczeniowy dla „szczególnej” grupy pracowników
Planowanie czasu pracy na różne okresy rozliczeniowe
Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty
praca w godzinach nadliczbowych – sposób udzielania
Koszt nadgodzin – limit roczny
Średnio-tygodniowa norma czasu pracy
Zasady rekompensaty pracy w nadgodzinach czasem wolnym
Zajęcia w praktyce:

Praktyczne sposoby ewidencjonowania nadgodzin i rekompensaty czasem wolnym
Praca w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy), niedziele i święta i w porze nocnej
Zasady rekompensowania pracy w dni wolne od pracy
Zasady rekompensowania pracy w porze nocnej
Zasady pozostawania i rozliczania dyżuru
„Elastyczne ” systemy czasu pracy – omówienie
Indywidualny rozkład czasu pracy
System pracy weekendowej
Skrócony tydzień pracy
Zadaniowy system czasu pracy
Zajęcia w praktyce:

Konstruowanie harmonogramów czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy, dla różnych grup pracowników
Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie

6. Odpowiedzialność prawna pracowników w stosunkach pracy:
Odpowiedzialność porządkowa pracowników
Przesłanki odpowiedzialności porządkowej
Odpowiedzialność materialna pracowników
Odpowiedzialność za powierzone mienie
Zajęcia w praktyce:
Sporządzenie przykładowego pisma informującego o nałożeniu kary
Katalog kar

7. Omówienie zasad współpracy ze związkami zawodowymi:
Zasady tworzenia i funkcjonowania związków zawodowych
Prawa i obowiązki wynikające ze współpracy ze związkami zawodowymi
Zajęcia w praktyce:
Sporządzenie pisma informującego

8. Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron:
Niezbędne elementy prawidłowego uzasadnienia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
Formułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
Szczególne zasady rozwiązywania umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony oraz na czas wykonania określonej pracy
Sposoby obliczania terminu wypowiedzenia
Zasady prawidłowego doręczania pism wypowiadających umowę o pracę
Konstruowanie porozumienia rozwiązującego stosunek pracy
Uprawnienia pracowników szczególnie chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy
Zasady zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
Zajęcia w praktyce:

Sporządzenie przykładowego wypowiedzenia
Katalog przyczyn rozwiązania umowy o pracę

9. Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym):
Przyczyny rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika
Zasady rozwiązywania umów o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia – bez winy pracownika
Sporządzanie dokumentów dotyczących rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym
Zajęcia w praktyce:

Sporządzenie przykładowego wypowiedzenia
Katalog przyczyn rozwiązania umowy o pracę

10. Zwolnienia grupowe i indywidualne z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
Przyczyna rozstrzygająca o zwolnieniach z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
Zasady selekcji pracowników do zwolnień grupowych
Procedura zwolnień grupowych
Należne odprawy wynikające z przepisów
Zawarcie porozumienia lub regulaminu dot. zwolnień grupowych w firmie
Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika
Zasady zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

11. Świadectwo pracy
Wystawianie świadectw z uwzględnieniem nowych przepisów
Zasady obowiązujące w zakresie wystawiania przez pracodawcę opinii o pracownik
Zasady wystawiania i korygowania świadectwa pracy
Zasady prostowanie i zmian świadectwa pracy
Zasady wydawania duplikatu świadectwa
Terminy wystawiania i skutecznego doręczania świadectw pracy

Kurs stacjonarny
Biznes

Kadry - Program Średnio zaawansowany

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0

Data kursu: 14.07.2021
Warszawa (Mazowieckie)


550,00 PLN Kontakt

Podobne kursy

Szkolenia Kadry - program początkowyBiznes

Szkolenia Kadry - program początkowy

PROGRAM POCZĄTKOWY KADRY (PK) 1. Źródła prawa pracy. Główne pojęcia prawa pracy. Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej, nawiązanie stosunku pracy: Pracodawca, pracownik , zakład pracy, stosunek pracy,Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę, badania lekarskie, szkolenie BHP, kwestionariusz osobowy, PIT-2, oświadczeniaZawarcie umowy o pracę – termin za

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 490,00 PLN
Kurs księgowości od podstawBiznes

Kurs księgowości od podstaw

Kurs pełnej księgowości prowadzony jest od podstaw do samodzielnego księgowego. PODMIOT, PRZEDMIOT I ZASADY RACHUNKOWOŚCI 1) Podstawowe pojęcia dotyczące rachunkowości 2) Podmioty rachunkowości 3) Przedmiot rachunkowości 4) Zasady rachunkowości w praktyce 5) Konto księgowe, metody zapisu, sposób funkcjonowania 6) Księgi rachunkowe 7) Dowody  księgowe 8) Podstawowe okresy (terminy) w rachunkowości ZASOBY

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 1000,00 PLN
Kurs budowania zespołuBiznes

Kurs budowania zespołu

CEL: poprawa komunikacji zespołowej, właściwe przypisaniekadr do stanowisk, wykorzystanie konfliktów do wspólnej pracy, wzrost zaangażowania pracowników w cele firmy Kurs budowania zespołu (zasady team-building’u) a.      Poznanie się, komunikacja i klasyfikacja ról w zespole b.      Delegowanie uprawnień, obowiązki i decyzyjność c.      Podstawowe problemy wewnątrz organizacji d.      Zarządzanie konfliktem

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 890,00 PLN
Finansowa Książka KucharskaBiznes

Finansowa Książka Kucharska

Chcesz zrozumieć dane finansowe firmy, którą zarządzasz? Sprawimy, że Twoje negocjacje z inwestorami będą skuteczne i żaden aspekt kwestii finansowych już Cię nie zaskoczy! Finansowa Książka Kucharska to kompendium wiedzy, potrzebne do zarządzania finansami firmy we własnym zakresie. Z nami analizy raportów finansowych, projekty inwestycyjne, planowanie i budżetowanie finansowe przestaną być dla Ciebie zagadką.

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 699,00 PLN