Kadry i płace - kurs, program ogólny

Program ogólny, łączony KADRY I PŁACE (OKP)

BLOK KADROWY

1. Źródła prawa pracy. Główne pojęcia prawa pracy. Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej, nawiązanie stosunku pracy.
Pracodawca, pracownik , zakład pracy, stosunek pracy,
Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę, badania lekarskie, szkolenie BHP, kwestionariusz osobowy, PIT-2, oświadczenia
Zawarcie umowy o pracę – termin zawarcia, treść forma
Rodzaje umów o pracę

2. Szczególne formy zawierania umów o pracę oraz umowy cywilno-prawne
Zatrudnienie pracownika prowadzącego działalność gospodarczą
Emerycie i renciści w firmie
Kontrakt menedżerski
Samozatrudnienie
Umowa zlecenie i umowa o dzieło

3. Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa
Ochrona stosunku pracy
Prace wzbronione
Urlop macierzyński
Dodatkowy urlop macierzyński
Urlop ojcowski
Urlop wychowawczy

4.Urlopy pracowników:
Pojęcie urlopu wypoczynkowego
Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
Wymiar urlopu
Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
Zasady udzielania urlopu w niepełnym wymiarze czasu pracy
Rodzaje urlopów

5. Czas pracy:
Definicja czasu
Wymiar i norma czasu pracy
Pojęcie doby, tygodnia, okresy odpoczynku, okres rozliczeniowy
Systemy czasu pracy
Praca w godzinach nadliczbowych
Praca w niedziele i święta
Praca w nocy

6. Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy lub za mienie powierzone. Kary i nagrody.
7. Rozwiązywanie umów o pracę, sposoby i dokumenty:

Za porozumieniem stron
Wypowiedzenie umowy o pracę
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tj. w trybie dyscyplinarnym)
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
Rozwiązanie umowy z upływem terminu, na który została zawarta
Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika
Wygaśnięcie umowy
Świadectwo pracy

BLOK PŁACOWY

1. Wynagradzanie za pracę- definicja

Formalno-prawne podstawy ustalania wynagrodzeń
Regulamin wynagradzania – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian
Rodzaje wynagrodzeń – zasadnicza, godzinowa, akordowa, prowizyjna
Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie za chorobę pracownika etc.)

2. Zasady wyliczania wynagrodzeń
Pojęcie wynagrodzenia brutto i wynagrodzenia netto
Płaca minimalna
Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu
Górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
Zasady ustalania podatku dochodowego
Progi podatkowe, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna
Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne
Kwota wolna od potrąceń

3. Wynagrodzenie za czas choroby
Pojęcie choroby i niezdolności do pracy oraz jej dokumentowanie
Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu
Wynagrodzenie za czas choroby
Zasiłek chorobowy

4. Świadczenia pozapłacowe
Omówienie świadczeń pozapłacowych
Ryczałty i ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnych narzędzi, materiałów i sprzętu
Wynajem mieszkania pracownikowi, zakwaterowanie w kwaterach prywatnych i hotelach
Podróże służbowe

– pojęcie podróży służbowej
– należności za czas podróży służbowej
– podróż służbowa osób nie będących pracownikami

5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – definicje ogólne
Zasady tworzenia i gromadzenia środków na ZFSS
Regulamin i świadczenia wynikające z zapisów ustawy o ZFSS
Tworzenie komisji socjalnej i tryb jej postępowania
Świadczenia urlopowe u pracodawców którzy nie mają obowiązku tworzenia funduszu

6. Rozrachunki z instytucjami zewnętrznymi po naliczeniu wynagrodzeń
Rozliczenia wobec ZUS, deklaracje i załączniki, terminy przesyłania i wpłat
Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Zasady rozliczania składek na FP i FGŚP
Rozliczenia wobec Urzędu Skarbowego, deklaracje, terminy
Rozliczenia z PFRON – zasady ustalania należnej wpłaty


Opinie o kursie

Jeszcze nikt nie skomentował tego kursu...

Kurs stacjonarny
Biznes
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kadry i płace - kurs, program ogólny

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0

Data kursu: każdy poniedziałek i środa
Warszawa (Mazowieckie)


800,00 PLN Kontakt

Podobne kursy

Kurs efektywne techniki sprzedażyBiznes

Kurs efektywne techniki sprzedaży

Celem kursu jest przyswojenie podstawowych technik sprzedaży dla pracowników działów handlowych. Kurs efektywne techniki sprzedaży obejmuje: • Segmentacja klientów • Rozmowa telefoniczna • Spotkanie handlowe - negocjacje - obiekcje - zamykanie sprzedaży • Prezentacje w trakcie wystąpień publicznych

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 680,00 PLN
Kurs efektywnego zarządzania czasemBiznes

Kurs efektywnego zarządzania czasem

CEL:ulepszenie własnego gospodarowania czasem i planowania zadań, właściwe wyznaczanie celów; lepsza świadomość pracy pod presją czasu [i][b] [/b][/i][i][b]Kurs zarządzania czasem[/b][/i] a.      Analiza jaka jest Twoja samodyscyplina? b.      Podstawowe błędy w organizacji pracy własnej c.      Narzędzia do usystematyzowania pracy d.      Techniki samoorganizacji własnego stanowiska e.      E-wspomaganie

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 680,00 PLN
Kadry - Program Średnio zaawansowanyBiznes

Kadry - Program Średnio zaawansowany

Program Średnio zaawansowany KADRY (ŚK) 1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej: zasady numerowania i porządkowania akt osobowych akta osobowe pracownika, a przepisy o ochronie danych osobowych przechowywanie dokumentów pracowniczych (teczki osobowe, listy płac, ewidencje czasu pracy, wnioski urlopowe itp.) badania wstępne dla tych samych stanowisk. Nowa zasada 30 dni. Zajęcia w praktyce: archiwizowanie

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 550,00 PLN
Kurs Psychologii Biznesu w praktyce cz.IBiznes

Kurs Psychologii Biznesu w praktyce cz.I

[b]CEL:skuteczne długookresowe zatrudnianie, uczenie się pracownika wraz z rozwojem organizacji, zaangażowanie w firmę oraz identyfikacja z pracodawcą[/b] [i][b]Kurs Psychologii Biznesu w praktyce cz.I –zatrudnianie i wdrażanie do pracy[/b][/i]a.       a.      Jak zatrudniać ? selekcja i rekrutacja pracownika b.      Adaptacja i wdrażanie do pracy c.      Funkcjonowanie w firmie – komunikacja,delegowanie upr

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 850,00 PLN