Kadry i płace - kurs, program ogólny

Program ogólny, łączony KADRY I PŁACE (OKP)

BLOK KADROWY

1. Źródła prawa pracy. Główne pojęcia prawa pracy. Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej, nawiązanie stosunku pracy.
Pracodawca, pracownik , zakład pracy, stosunek pracy,
Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę, badania lekarskie, szkolenie BHP, kwestionariusz osobowy, PIT-2, oświadczenia
Zawarcie umowy o pracę – termin zawarcia, treść forma
Rodzaje umów o pracę

2. Szczególne formy zawierania umów o pracę oraz umowy cywilno-prawne
Zatrudnienie pracownika prowadzącego działalność gospodarczą
Emerycie i renciści w firmie
Kontrakt menedżerski
Samozatrudnienie
Umowa zlecenie i umowa o dzieło

3. Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa
Ochrona stosunku pracy
Prace wzbronione
Urlop macierzyński
Dodatkowy urlop macierzyński
Urlop ojcowski
Urlop wychowawczy

4.Urlopy pracowników:
Pojęcie urlopu wypoczynkowego
Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
Wymiar urlopu
Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
Zasady udzielania urlopu w niepełnym wymiarze czasu pracy
Rodzaje urlopów

5. Czas pracy:
Definicja czasu
Wymiar i norma czasu pracy
Pojęcie doby, tygodnia, okresy odpoczynku, okres rozliczeniowy
Systemy czasu pracy
Praca w godzinach nadliczbowych
Praca w niedziele i święta
Praca w nocy

6. Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy lub za mienie powierzone. Kary i nagrody.
7. Rozwiązywanie umów o pracę, sposoby i dokumenty:

Za porozumieniem stron
Wypowiedzenie umowy o pracę
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tj. w trybie dyscyplinarnym)
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
Rozwiązanie umowy z upływem terminu, na który została zawarta
Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika
Wygaśnięcie umowy
Świadectwo pracy

BLOK PŁACOWY

1. Wynagradzanie za pracę- definicja

Formalno-prawne podstawy ustalania wynagrodzeń
Regulamin wynagradzania – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian
Rodzaje wynagrodzeń – zasadnicza, godzinowa, akordowa, prowizyjna
Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie za chorobę pracownika etc.)

2. Zasady wyliczania wynagrodzeń
Pojęcie wynagrodzenia brutto i wynagrodzenia netto
Płaca minimalna
Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu
Górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
Zasady ustalania podatku dochodowego
Progi podatkowe, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna
Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne
Kwota wolna od potrąceń

3. Wynagrodzenie za czas choroby
Pojęcie choroby i niezdolności do pracy oraz jej dokumentowanie
Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu
Wynagrodzenie za czas choroby
Zasiłek chorobowy

4. Świadczenia pozapłacowe
Omówienie świadczeń pozapłacowych
Ryczałty i ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnych narzędzi, materiałów i sprzętu
Wynajem mieszkania pracownikowi, zakwaterowanie w kwaterach prywatnych i hotelach
Podróże służbowe

– pojęcie podróży służbowej
– należności za czas podróży służbowej
– podróż służbowa osób nie będących pracownikami

5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – definicje ogólne
Zasady tworzenia i gromadzenia środków na ZFSS
Regulamin i świadczenia wynikające z zapisów ustawy o ZFSS
Tworzenie komisji socjalnej i tryb jej postępowania
Świadczenia urlopowe u pracodawców którzy nie mają obowiązku tworzenia funduszu

6. Rozrachunki z instytucjami zewnętrznymi po naliczeniu wynagrodzeń
Rozliczenia wobec ZUS, deklaracje i załączniki, terminy przesyłania i wpłat
Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Zasady rozliczania składek na FP i FGŚP
Rozliczenia wobec Urzędu Skarbowego, deklaracje, terminy
Rozliczenia z PFRON – zasady ustalania należnej wpłaty

Kurs stacjonarny
Biznes

Kadry i płace - kurs, program ogólny

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0

Data kursu: 14.07.2021
Warszawa (Mazowieckie)


800,00 PLN Kontakt

Podobne kursy

Kurs budowania zespołuBiznes

Kurs budowania zespołu

CEL: poprawa komunikacji zespołowej, właściwe przypisaniekadr do stanowisk, wykorzystanie konfliktów do wspólnej pracy, wzrost zaangażowania pracowników w cele firmy Kurs budowania zespołu (zasady team-building’u) a.      Poznanie się, komunikacja i klasyfikacja ról w zespole b.      Delegowanie uprawnień, obowiązki i decyzyjność c.      Podstawowe problemy wewnątrz organizacji d.      Zarządzanie konfliktem

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 890,00 PLN
Szkolenia Kadry - program początkowyBiznes

Szkolenia Kadry - program początkowy

PROGRAM POCZĄTKOWY KADRY (PK) 1. Źródła prawa pracy. Główne pojęcia prawa pracy. Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej, nawiązanie stosunku pracy: Pracodawca, pracownik , zakład pracy, stosunek pracy,Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę, badania lekarskie, szkolenie BHP, kwestionariusz osobowy, PIT-2, oświadczeniaZawarcie umowy o pracę – termin za

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 490,00 PLN
Kurs księgowości od podstawBiznes

Kurs księgowości od podstaw

Kurs pełnej księgowości prowadzony jest od podstaw do samodzielnego księgowego. PODMIOT, PRZEDMIOT I ZASADY RACHUNKOWOŚCI 1) Podstawowe pojęcia dotyczące rachunkowości 2) Podmioty rachunkowości 3) Przedmiot rachunkowości 4) Zasady rachunkowości w praktyce 5) Konto księgowe, metody zapisu, sposób funkcjonowania 6) Księgi rachunkowe 7) Dowody  księgowe 8) Podstawowe okresy (terminy) w rachunkowości ZASOBY

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 1000,00 PLN
Kurs efektywne techniki sprzedaży cz.1Biznes

Kurs efektywne techniki sprzedaży cz.1

Celem kursu jest przyswojenie podstawowych technik sprzedaży dla pracowników działów handlowych. Kurs efektywne techniki sprzedaży obejmuje: • Segmentacja klientów • Rozmowa telefoniczna • Spotkanie handlowe - negocjacje - obiekcje - zamykanie sprzedaży • Prezentacje w trakcie wystąpień publicznych

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 740,00 PLN