Szkolenia Kadry - program początkowy

PROGRAM POCZĄTKOWY KADRY (PK)

1. Źródła prawa pracy. Główne pojęcia prawa pracy. Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej, nawiązanie stosunku pracy:

 • Pracodawca, pracownik , zakład pracy, stosunek pracy,
 • Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę, badania lekarskie, szkolenie BHP, kwestionariusz osobowy, PIT-2, oświadczenia
 • Zawarcie umowy o pracę – termin zawarcia, treść forma
 • Rodzaje umów o pracę
 • Dodatkowe postanowienia umów o pracę, składniki obligatoryjne i fakultatywne umowy o pracę
 • Sposób zawarcia umowy o pracę
 • Zgłoszenie do ZUS – terminy, dokumenty – Program Płatnik
Zajęcia w praktyce
 • Zakładanie akt osobowych
 • Wypełnianie umowy o pracę, praktyczne uwagi

2. Sprawy pracownicze w trakcie zatrudnienia
 • Zmiana warunków umowy o pracę, aneksy, przeszeregowania
 • Kary, nagany i wyróżnienia i terminy wnoszenia przez pracownika sprzeciwu
Zajęcia w praktyce
 • Sporządzanie dokumentów zmieniających
 • Sporządzanie nagan, terminy obowiązywania, skutki
3. Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa
 • Ochrona stosunku pracy
 • Prace wzbronione
 • Urlop macierzyński
 • Dodatkowy urlop macierzyński
 • Urlop ojcowski
 • Urlop wychowawczy
 • Uprawnienia pracownika (matki/ojca) związane z wykonywaniem funkcji rodzica
Zajęcia w praktyce
 • Wypełnianie dokumentacji związanej z rodzicielstwem
 • Sporządzanie zgłoszeń do ZUS członków rodziny – Program Płatnik
4.Urlopy pracowników:
 • Pojęcie urlopu wypoczynkowego
 • Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
 • Wymiar urlopu
 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
 • Zasady udzielania urlopu w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Plan urlopów
 • Urlop w okresie wypowiedzenia i urlop zaległy
 • Odwołanie pracownika z urlopu
 • Przedawnienie prawa do urlopu
 • Zakaz zrzekania się prawa do urlopu
 • Rodzaje urlopów
 • Urlop osób niepełnosprawnych
Zajęcia w praktyce
 • Karta urlopowa
 • Dokumenty potwierdzające prawo do urlopów okolicznościowych
 • Wyliczanie stażu pracy uprawniających do urlopu na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych
5. Czas pracy:
 • Definicja czasu
 • Wymiar i norma czasu pracy
 • Pojęcie doby, tygodnia, okresy odpoczynku, okres rozliczeniowy
 • Systemy czasu pracy
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Praca w niedziele i święta
 • Praca w nocy
 • Dokumentacja związana z czasem pracy – m.in. ewidencja czasu pracy, wnioski o odbiór czasu wolnego, w zamian za pracę w nadgodzinach, polecenie pracy w nadgodzinach
Zajęcia w praktyce
 • Przykład karty czasu pracy i sposób jej wypełniania
 • Przykład grafiku i harmonogramu i sposób ich wypełniania
6. Rozwiązywanie umów o pracę, sposoby i dokumenty:
 • Za porozumieniem stron
 • Wypowiedzenie umowy o pracę
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tj. w trybie dyscyplinarnym)
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Rozwiązanie umowy z upływem terminu, na który została zawarta
 • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Wygaśnięcie umowy
 • Świadectwo pracy
Zajęcia w praktyce
 • Wymagane dokumenty dotyczące zakończenia stosunku pracy i sposób wypełniania (wypowiedzenie, świadectwo pracy)
 • Formy rozliczenia się z pracodawcą – karta obiegowa (przykład)
 • Wyrejestrowanie z ZUS – program Płatnik

Kurs stacjonarny
Biznes
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkolenia Kadry - program początkowy

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0

Data kursu: 25.08.2020
Warszawa (Mazowieckie)


490,00 PLN Kontakt

Podobne kursy

Kurs księgowości od podstawBiznes

Kurs księgowości od podstaw

Kurs pełnej księgowości prowadzony jest od podstaw do samodzielnego księgowego. PODMIOT, PRZEDMIOT I ZASADY RACHUNKOWOŚCI 1) Podstawowe pojęcia dotyczące rachunkowości 2) Podmioty rachunkowości 3) Przedmiot rachunkowości 4) Zasady rachunkowości w praktyce 5) Konto księgowe, metody zapisu, sposób funkcjonowania 6) Księgi rachunkowe 7) Dowody  księgowe 8) Podstawowe okresy (terminy) w rachunkowości ZASOBY

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 1000,00 PLN
Kurs Psychologii Biznesu w praktyce cz.IBiznes

Kurs Psychologii Biznesu w praktyce cz.I

CEL:skuteczne długookresowe zatrudnianie, uczenie się pracownika wraz z rozwojem organizacji, zaangażowanie w firmę oraz identyfikacja z pracodawcą Kurs Psychologii Biznesu w praktyce cz.I –zatrudnianie i wdrażanie do pracya.       a.      Jak zatrudniać ? selekcja i rekrutacja pracownika b.      Adaptacja i wdrażanie do pracy c.      Funkcjonowanie w firmie – komunikacja,delegowanie uprawnień i podległość s

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 850,00 PLN
Kurs efektywnego zarządzania czasemBiznes

Kurs efektywnego zarządzania czasem

CEL:ulepszenie własnego gospodarowania czasem i planowania zadań, właściwe wyznaczanie celów; lepsza świadomość pracy pod presją czasu Kurs zarządzania czasem a.      Analiza jaka jest Twoja samodyscyplina? b.      Podstawowe błędy w organizacji pracy własnej c.      Narzędzia do usystematyzowania pracy d.      Techniki samoorganizacji własnego stanowiska e.      E-wspomaganie organizacji i zarządzania pr

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 680,00 PLN
Kadry - Program Średnio zaawansowanyBiznes

Kadry - Program Średnio zaawansowany

Program Średnio zaawansowany KADRY (ŚK) 1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej: zasady numerowania i porządkowania akt osobowych akta osobowe pracownika, a przepisy o ochronie danych osobowych przechowywanie dokumentów pracowniczych (teczki osobowe, listy płac, ewidencje czasu pracy, wnioski urlopowe itp.) badania wstępne dla tych samych stanowisk. Nowa zasada 30 dni. Zajęcia w praktyce: archiwizowanie

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 550,00 PLN

Cookie

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.

Zamknij