Płace - Program średnio zaawansowany

Program średnio zaawansowany PŁACE (ŚP)

1. Wynagradzanie za pracę- pojęcia ogólne
Regulamin wynagradzania – zasada równości, zakaz dyskryminacji
Tajemnica wynagrodzeń
Fakultatywne składniki wynagrodzenia – premia a nagroda
Obligatoryjne składki wynagrodzenia
Zajęcia w praktyce:

Tworzenie aneksów do regulaminu wprowadzających / likwidujących składnik wynagrodzeń i ich wpływ na wysokość wynagrodzenia

2. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
Podstawa ustalenia wysokości wynagrodzenia
Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia
Kształtowanie systemów wynagradzania i premiowania
Szczególne sposoby ustalania wynagrodzenia
Zajęcia w praktyce:

Tworzenie siatki płac
Praktyczne dobieranie systemu wynagrodzenia do poszczególnej grupy pracowników

3. Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące w związku z niezdolnością do pracy
Wynagrodzenie za czas choroby – okres wyczekiwania
Zasiłek chorobowy – okres zasiłkowy
Zasiłek opiekuńczy
Zasiłek macierzyński
Świadczenie rehabilitacyjne
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe-zasady podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu,
Kody stosowane w orzeczeniach o czasowej niezdolności do pracy
Wpływ zmiany warunków zatrudnienia na podstawę wymiaru zasiłków
Zajęcia w praktyce:

Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do wypłaty zasiłków
Wyliczenie wynagrodzenia pracownika przebywającego za zwolnieniu lekarskim i innej nieobecności w tym samym okresie rozliczeniowym

4. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego
Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc
Zasady ustalania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ustalenie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i innej nieobecności, za którą pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
Zajęcia w praktyce:

Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do wypłaty wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Wyliczenie wynagrodzenia urlopowego dla pracownika przebywającego za urlopie wypoczynkowym i okolicznościowym w tym samym okresie rozliczeniowym
Wyliczenie ekwiwalentu za urlop pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o prace w trakcie roku kalendarzowego.

5. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
Wynagrodzenie za prace w godzinach nadliczbowych
Wynagrodzenie normalne i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
Wynagrodzenie za pracę w niedzielę święta oraz w porze nocnej
Zajęcia w praktyce:

Praktyczny sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za nadgodziny
Kalkulacja całkowitego kosztu zatrudniania pracownika w nadgodzinach

6. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę:
Podstawa prawna umożliwiająca dokonywanie potrąceń
Granice dokonywania potrąceń
Kwota wolna od potrąceń
Rodzaje potrąceń
Zajęcia w praktyce:

Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do dokonania potrąceń w wynagrodzenia
Tryb postępowania przy zbiegu potrąceń

7. Składki za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym
Wyłączenie z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenie osób przebywających na urlopie macierzyńskim i wychowawczym
Składki na FP i GFŚP
Zajęcia w praktyce:

Wyliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
Korekta wynagrodzenia z powodu błędnego naliczenia składek

8. Zaliczka na podatek dochodowy:
Zasady podlegania opodatkowaniu PDOF
Ustalanie wysokości kosztów uzyskania przychodów
Ulga podatkowa jako kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek
Obowiązki płatnika i podatnika
Zajęcia w praktyce:

Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy
Zapoznanie się z dokumentami niezbędnymi do prawidłowego rozliczenia PDOF

9.Świadczenia pozapłacowe
Świadczenia finansowane z ZFSS
Narzędzia pracy
Świadczenia dodatkowe – nagroda jubileuszowa, odprawy, posiłki, szkolenia
Zajęcia w praktyce:

Zapoznanie się z dokumentami niezbędnymi do prawidłowego rozliczenia świadczeń pozapłacowych
Sposób ustalenia wartości przykładowych świadczeń
Praktyczne ustalanie wyłączeń składkowych i podatkowych

10. Roszczenia w sprawie wynagrodzeń, odszkodowania, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy
Odszkodowania, które przysługują pracownikom
Państwowa Inspekcja Pracy
Dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę w Sądzie Pracy
Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie za pracę
Zakaz konkurencji – skutki niedotrzymania warunków umowy
Zajęcia w praktyce:

Zapoznanie się z katalogiem praw i obowiązków wobec PIP
Zapoznanie się z dokumentami niezbędnymi do wypłaty zasądzonych świadczeń na rzecz pracowników

11. Umowa zlecenia i umowa o dzieło
Sposób rozliczania umowy zlecenia i umowy o dzieło
Zasady podlegania składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Zaliczka na podatek dochodowy
Zajęcia w praktyce:

Przygotowanie przykładowej umowy zlecenia i o dzieło
Rozliczenie umów według przedstawionych rachunków

12. Wynagrodzenie członków zarządów, rad nadzorczych i kontrakty menedżerskie
Zasady wyliczania wynagrodzenia dla członków zarządu
Zasady wyliczania wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej
Kontrakt menedżerski
Zasady pobierania i odprowadzania podatku dochodowego
Zajęcia w praktyce:

Przygotowanie listy płac dla członków zarządu
Przygotowanie listy płac dla członków rady nadzorczej


Opinie o kursie

Jeszcze nikt nie skomentował tego kursu...

Kurs stacjonarny
Biznes
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Płace - Program średnio zaawansowany

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0

Data kursu: każdy wtorek
Warszawa (Mazowieckie)


550,00 PLN Kontakt

Podobne kursy

Kurs Psychologii Biznesu w praktyce cz.IBiznes

Kurs Psychologii Biznesu w praktyce cz.I

[b]CEL:skuteczne długookresowe zatrudnianie, uczenie się pracownika wraz z rozwojem organizacji, zaangażowanie w firmę oraz identyfikacja z pracodawcą[/b] [i][b]Kurs Psychologii Biznesu w praktyce cz.I –zatrudnianie i wdrażanie do pracy[/b][/i]a.       a.      Jak zatrudniać ? selekcja i rekrutacja pracownika b.      Adaptacja i wdrażanie do pracy c.      Funkcjonowanie w firmie – komunikacja,delegowanie upr

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 850,00 PLN
Kadry - Program Średnio zaawansowanyBiznes

Kadry - Program Średnio zaawansowany

Program Średnio zaawansowany KADRY (ŚK) 1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej: zasady numerowania i porządkowania akt osobowych akta osobowe pracownika, a przepisy o ochronie danych osobowych przechowywanie dokumentów pracowniczych (teczki osobowe, listy płac, ewidencje czasu pracy, wnioski urlopowe itp.) badania wstępne dla tych samych stanowisk. Nowa zasada 30 dni. Zajęcia w praktyce: archiwizowanie

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 550,00 PLN
Kurs budowania zespołuBiznes

Kurs budowania zespołu

CEL: poprawa komunikacji zespołowej, właściwe przypisaniekadr do stanowisk, wykorzystanie konfliktów do wspólnej pracy, wzrost zaangażowania pracowników w cele firmy Kurs budowania zespołu (zasady team-building’u) a.      Poznanie się, komunikacja i klasyfikacja ról w zespole b.      Delegowanie uprawnień, obowiązki i decyzyjność c.      Podstawowe problemy wewnątrz organizacji d.      Zarządzanie konfliktem

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 890,00 PLN
Płace - program początkowyBiznes

Płace - program początkowy

Program początkowy PŁACE (PP) 1. Wynagradzanie za pracę- definicja Formalno-prawne podstawy ustalania wynagrodzeń Regulamin wynagradzania – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian Rodzaje wynagrodzeń – zasadnicza, godzinowa, akordowa, prowizyjna Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie za chorobę pracownika e

Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 Ocena kursu 0 550,00 PLN